علمدار

در سنگری جدید و ایرانی

انجام وظیفه میکنیم

شاید لایق شویم

تا سرباز باشیم

یا علی